back

Personuppgiftspolicy

Dataskydd är en förtroendefråga och ditt förtroende är viktigt för oss. För att du ska känna dig säker när du besöker Lenpals, håller vi oss strikt till de lagliga bestämmelserna när vi bearbetar dina personuppgifter. Vi vill i denna policy informera om vår insamling och användning av din personliga data. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med riktlinjerna i dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). I den här integritetspolicyn beskriver vi på vilken rättslig grund vi samlar in personuppgifter, hur och varför vi hanterar personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande vår integritets policy.

Mailadress: info@lenpals.se

Telefon:

DEFINITIONER

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Denna information är exempelvis namn, adress eller e-postadress samt övrig information genom vilken en fysisk person kan identifieras.

Benämningen “Webbsida” syftar på Lenpals domän www.lenpals.se. “Besökare” syftar på den person som besöker vår domän, eller som kontaktar oss via telefon. Benämningen ”App” syftar på den med webbsidan integrerade mobila applikationen i vilken beställaren kan ansöka om kredit.

Beställare” är den person (fysisk eller juridisk) som beställer Lenpals tjänster.

Kund” är mottagaren och beställaren av tjänsten.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Lenpals AB (org. nr 559205–3143) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när det gäller utnyttjande av kredit i appen eller på webbsidan.

VARFÖR ANVÄNDER LENPALS DINA PERSONUPPGIFTER?

När du gör en beställning hos oss lagrar vi dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och ditt personnummer.

Lenpals hanterar dina uppgifter utifrån de olika rättsliga grunderna som beskrivs nedan. Om du av någon anledning inte vill tillhandahålla dina uppgifter finns risken att vi inte kan erbjuda dig våra tjänster.

Uppfylla villkoren i våra avtal

Det grundläggande ändamålet med insamlingen, behandlingen och lagringen av dina personuppgifter är för att kunna förbereda, tillhandahålla och administrera de tjänster och produkter som erbjuds dig, vare sig det sker via webben, i appen eller via telefon.  Den rättsliga grunden för denna behandling av uppgifter är för att uppfylla villkoren i våra avtal.

Följa lagar och regler

Det finns härutöver ett antal lagar och regler som gör att Lenpals hanterar dina uppgifter. För att följa dessa behöver vi kontrollera och verifiera din identitet, analysera hur du använder tjänsten, rapportera till myndigheter, följa bokföringslagen och för att hantera och analysera klagomål. Mycket av denna hantering är föranledd av regler som finns för att förebygga eller upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism (se lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) men också den information som Lenpals är skyldiga att samla in för att kunna analysera dig som kund enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846).

Berättigat intresse

Vi behandlar även personuppgifter med syfte att skapa långa kundrelationer. Inom ramen för Lenpals arbete med att främja kundrelationer, behandlas personuppgifter för att utföra marknads- och kundanalyser intresse och för att kunna skapa personliga epost-utskick jämte generella erbjudanden, anpassade nyheter med mera som beskrivs närmare nedan.

Samtycke

För viss behandling behöver Lenpals ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. I dessa fall kommer ditt samtycke att efterfrågas och du kommer att få beskrivet hur du kan återta ditt samtycke. Ett exempel på detta är vid användandet av vår webbplats. Vid sådant besök får du samtycka till s.k. cookies för webbanalyser med mera. Du hittar mer information om hur vi arbetar med cookies nedan.

NÅGOT MER OM BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER FÖR BESTÄLLNING AV TJÄNST FRÅN LENPALS

Tjänster som tillhandahålls beställaren:

  • Högkostnadskrediter enligt konsumentkreditlagen.

 Kategorier av personuppgifter:

  • Namn.
  • Personnummer.
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
  • Uppgifter om bankkonto för utbetalning

Personuppgifter samlas in för att planera och tillhandahålla kredittjänsten. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som beställare. Uppgifterna samlas in direkt från dig men vi hämtar även in uppgifter från Statens personadressregister (SPAR), Skatteverket, Kreditupplysningsföretag och andra offentliga register.

Laglig grund: Den lagliga grunden är för att uppfylla villkoren i våra avtal.

NÅGOT MER OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

Möjliggöra kundkommunikation

Lenpals skickar kundkommunikation per e-post baserad på din tidigare beställning hos Lenpals. Via epost-baserad marknadsföring, eller marknadsföring direkt i appen kan vi anpassa våra tjänster, erbjuda eventuella tilläggstjänster samt upprätthålla en relation till dig som kund.

Kommunikation som kan komma att utföras:

Skapandet av personliga epost-utskick och generella erbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter (e-post)
Angivna kundval avseende produkter och tjänster.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information till kund.

LAGRINGSPERIOD

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Personuppgifterna sparas också så länge det behövs för att kunna uppfylla krav i lagar och beslut av myndigheter, som till exempel för regler om penningtvätt, bokföring, skatterapportering och preskription. I enlighet med dessa regler ska handlingar och uppgifter bevaras i minst fem (5) år efter en affärsförbindelses upphörande och under vissa förutsättningar i tio år.

När vi inte längre behöver spara dina uppgifter kommer vi att avidentifiera dessa vilket innebär att vi avlägsnar alla identifieringsmöjligheter så att de uppgifter som fortsättningsvis behandlas inte längre går att koppla samman med dig som fysisk person.

MED VEM DELAS DINA PERSONUPPGIFTER

Lenpals lämnar inte ut information om dig om det inte är för uppfyllandet av villkoren i vårt avtal eller för legala syften som antingen kräver eller tillåter det, (t.ex. rapportering till myndigheter).

Vi kan komma att lämna ut uppgifter exempelvis till banker (t.ex. vid tecknande av autogiro), andra finansiella infrastrukturparter, leverantörer eller aktörer som agerar på Lenpals uppdrag.

Vidare kan uppgifter komma att lämnas till myndigheter i syfte att uppfylla lagar och regler kring till exempel penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Slutligen kan Lenpals komma att dela personuppgifter med tredje man, företag som Lenpals samarbetar med och Lenpals anlitade underleverantörer, för behandling enligt sådana ändamål som anges i denna policy.

Geografiskt område för personuppgiftsbehandling

Lenpals behandlar personuppgifter inom företrädelsevis Sverige och inom EU och EES.

Dina rättigheter

RÄTT TILL INFORMATION KRING HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER:

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter har du rätt att begära information om detta (dvs information om ändamål, lagringsperiod, information om varifrån uppgifterna har samlats in).

Om vi mottar en begäran från dig om tillgång kan du komma att behöva uppge ytterligare uppgifter. Detta för att vi ska kunna säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

RÄTT TILL RÄTTELSE ELLER BEGRÄNSNING AV PERSONUPPGIFTER:

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Du har också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter eller begränsa dem. Begränsa lagring av personuppgifter kan vi göra i den mån det är möjligt för att Lenpals ska kunna slutföra uppdraget vi åtagit oss.

RÄTT TILL RADERING:

Du har rätt till att få dina uppgifter raderade, vi kommer då att plocka bort alla personuppgifter som vi inte har något legalt krav att spara.

KONTAKT:

Kontakta gärna oss om Du vill ställa frågor, göra en rättelse eller om du önskar få dina uppgifter raderade.

Mailadress: info@lenpals.se

Telefon:

Något om Användning av Cookies

Lenpals använder så kallade cookies för att förstå mer om de användare som besöker vår webbsida eller app. En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Du väljer själv om du vill acceptera cookies för en webbsida och cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast din webbläsare. Med hjälp av cookies kan vi hela tiden förbättra användarvänligheten på vår webb och därmed ge dig som kund en bättre och enklare upplevelse. Användning av cookies ställer du in i din webbläsare och om du väljer att inte tillåta cookies kan det vara bra att känna till att delar av vår webbsida kan komma att fungera mindre bra då webbsidan behöver registrera dig som ny besökare varje gång. Du kan när du vill gå in under inställningar i din webbläsare och radera cookies.

Ändringar

Om Lenpals gör ändringar i policyn kommer den senaste versionen publiceras på bolagets webbplats och i appen. Skulle ändringarna vara väsentliga och direkt påverka bolagets kunder kommer kunderna att kontaktas på lämpligt sätt, och om nödvändigt, be om kundens samtycke.